Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO)

Laatste nieuws

Bijna 30 jaar geleden werd door de SSF Sporthal Raggers gebouwd. De verenigingen (BVA/GTVAS/TSA) hebben in die jaren er veel voordeel van gehad. Er werd samengewerkt en daarmee kon de SSF/BSAO de kosten voor de verenigingen lager houden dan bij een Gemeentelijke sporthal. De afgelopen paar jaar is er echter sprake van nieuw leiderschap bij de verenigingen BVA en TSA. Dit nieuwe leiderschap gaat uit van aparte entiteiten en denkt niet meer vanuit de samenwerking. Dit is niet de relatie die de BSAO/SSF als vrijwilligersorganisatie wenst en uiteindelijk heeft de SSF dan ook besloten de sporthal te verkopen. Sportcomplex Raggers zal vanaf 1 juni 2022 eigendom zijn van RVE Vastgoed te Amsterdam. Hiermee eindigt een uniek stukje historie tussen de BSAO/SSF en BVA/TSA.

Oktober 2021

Zo af en toe bereikt ons de vraag waarom de kantine in Sporthal Raggers niet open is. De oorzaak is eenvoudig. Zolang de bezoekers van de kantine verplicht zijn om een QR-pas te moeten laten zien, achten wij als BSAO/SSF het niet verantwoord om de kantine open te stellen. Daar komt ook nog bij dat er BVA-leden zijn die er op uit zijn de BSAO/SSF schade te berokkenen door bijvoorbeeld de Voedsel- en Waren Autoriteit in te schakelen, zoals dat gebeurd is in januari 2020 (zie de melding onzerzijds in het nieuwsbericht van februari 2020).
Vandaar dat de kantine nog steeds gesloten is!

April 2021

Stephan Melein is vandaag 26 april 2021 één dag voor Koningsdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Stephan heeft de onderscheiding zonder meer verdiend want hij is een kwart eeuw bestuurslid geweest van de Badminton Vereniging Almere, jarenlang afgevaardigde in het badmintonparlement van Badminton Nederland, bestuurslid van de Stichting Partnersteden Almere en hij is nu al weer twee jaar penningmeester van de BSAO.

Stephan Melein is een betrokken bestuurslid, maar ook bovenal een autonoom denker en iedere open organisatie zou een Stephan Melein in zijn of haar midden moeten hebben.

Het bestuur van de BSAO feliciteert Stephan van harte met deze zeer terechte onderscheiding!

Augustus 2020

Het bestuur van de Badminton Vereniging Almere is fel gekant tegen het feit dat CBA van Donovan Cuntapay met ingang van 19 augustus 2020 in ons sportcomplex traint en daarom heeft het BVA-bestuur nu een advocaat in de arm genomen. De advocaat doet daarbij een beroep op een aloude huurovereenkomst uit 1994, maar als BVA dit doorzet doet de BSAO ook een beroep op deze overeenkomst en dat houdt in dat BVA de huur bij vooruitbetaling dient te voldoen en dat er geen korting meer op de huur van toepassing is. Het moet nu echt niet gekker worden en de BSAO vraagt zich oprecht af waar het bestuur van BVA mee bezig is. Het is te kinderachtig voor woorden en de vraag is dan ook wat hebben leden van BVA nu aan deze onzin. Zitten de leden nu echt op te wachten op dit soort acties van hun BVA-bestuur. Moet het BVA-bestuur het badmintonleven van Donovan Cuntapy, nota bene een oud-speler van het eerste team van BVA en voormalig sponsor, zo zuur maken?

Inmiddels tracht een mediator van de gemeente Almere partijen on speaking terms te krijgen, maar een tweede afspraak kon niet door gaan, omdat de BVA-delegatie zich heeft afgemeld.

De kantine in ons sportcomplex blijft voorlopig nog gesloten. Het is voor de BSAO en de barvrijwilligers in feite ondoenlijk om de coronaregels voor de horeca, waaronder ook sportkantines vallen, na te leven. Zodra de maatregelen versoepeld worden zal de BSAO de kantine weer openen, maar het is maar de vraag wanneer dat gebeurt.

Onze secretaris van de BSAO, Jos Wu is ultimo juni 2020 gestopt. Zij is opgevolgd door Conny Cashoek, jarenlang bestuurslid van de BVA en erelid. Conny is dus bepaald geen onbekende.
Jos is een zestal jaren secretaris geweest van de BSAO en heeft eveneens binnen de BVA jarenlang vrijwilligerswerk gedaan zoals voor de toernooicommissie. Ook heeft zij een aantal jaren de ledenadministratie gedaan. De BSAO heeft haar bedankt voor haar inzet middels een mooie bos bloemen.

Juni 2020

Met ingang van 17 augustus 2020 zal CBA (van Donovan Cuntapay) met wekelijks vier trainingsmomenten gebruik maken van een deel van de badmintonzaal van Sporthal Raggers. De BSAO is blij dat zij CBA nu onderdak kunnen bieden, want Donovan Cuntapay timmert al jaren aan de weg met zijn badmintonacademie

De afgelopen jaren maakte de BTF in de vroege ochtenduren gebruik van de badmintonzaal. De BTF heeft zeer onlangs op 18 juni 2020 te kennen gegeven geen gebruik meer te willen maken van onze accommodatie en te kiezen voor een gemeentelijke sporthal. De BSAO wist al maanden dat dit besluit in de lucht hing, maar de BVA/BTF deed er geheimzinnig over en deed geen mededeling richting de BSAO.

Wel is nu BVA/BTF ontstemd over de komst van CBA in ons sportcomplex. Maar dat is niet terecht, want de verhuurfunctionaris van de BSAO heeft bij herhaling de BVA/BTF verzocht om voor 1 juni 2020 aan te geven welke dagen en uren BVA/BTF de zaal wil huren, maar heeft tot op heden, 21 juni 2020, geen antwoord gekregen. Het is dus maar de vraag of BVA nog speelavonden huurt bij de BSAO. Wellicht kiest BVA voor een andere sporthal.

De BSAO praat derhalve met meer partijen over het gebruik van onze sporthal, want hoe het ook zij, de continuïteit van de BSAO mag niet in het gedrang komen.

Het bestuur van de BSAO ontvangt vragen van BVA-leden over de relatie tussen BVA/BTF en de BSAO. Het bestuur van de BSAO is altijd bereid deze vragen te beantwoorden. Dat heeft de BSAO ook kenbaar gemaakt op de BVA-website, maar dit berichtje is door de BVA verwijderd met als motivatie dat het BSAO-berichtje meer onrust zaait bij de BVA-leden……….

Mei 2020

De berichtgeving door de rijksoverheid is niet eenduidig, maar wellicht kunnen per 1 juli 2020 onder strikte voorwaarden de binnensporten weer aan de slag. Het is noodzakelijk dat de BSAO en de verenigingen de regels van de overheid goed in de gaten houden, want er bestaat grote onduidelijkheid van wat er wel en niet mag.
Zoals al eerder gemeld heeft de BSAO de zomerschoonmaak naar voren gehaald, zodat er tijdens de zomervakantie eventueel door de verenigingen gesport kan worden. De BSAO stelt de zalen dan gratis beschikbaar aan de verenigingen.

De BSAO heeft de verenigingen die gebruik maken van ons sportcomplex gevraagd voor 1 juni 2020 aan te geven hoeveel zaalruimte ze in het seizoen 2020/2021 willen afnemen. TSA heeft dat inmiddels gedaan, maar BVA/BTF wil het niet aangeven, omdat BVA/BTF vindt dat ze een voorkeurspositie hebben. Een voorkeurpositie heeft BVA/BTF, maar in alle redelijkheid moet BVA/BTF wel van te voren aangeven welke dagen en uren BVA/BTF over de hal wil beschikken. De BSAO heeft namelijk verzoeken van een andere organisatie, die ook gebruik van de hal wil maken en die verzoeken worden nu gehonoreerd. Enfin, één grote familie zijn de BSAO, de BVA en de BTF al lang niet meer. Het is niet anders.

Ook in april houdt het coronavirus de sportwereld in gijzeling en met name voor de binnensporten ziet het er nog niet gunstig uit. Dat geldt dus ook voor de verenigingen die gebruik maken van ons sportcomplex. De buitensporten mogen heel voorzichtig en onder strikte voorwaarden een stapje vooruit maken, maar voor de binnensporten is dat voorlopig nog niet aan de orde.

April

De BSAO heeft wel maatregelen getroffen om de grote schoonmaak, die normaal in de zomervakantie wordt gedaan, naar voren te halen en nu reeds plaats te laten vinden. Stel dat er over een paar weken weer binnen gesport mag worden, dan zit de zomerschoonmaak de verenigingen niet in de weg en kan er wellicht een sportieve inhaalmanoeuvre in gang gezet worden door de verenigingen, wel vanzelfsprekend en dat willen we vooral benadrukken, in nauw overleg met de BSAO!

En als er over een paar weken wellicht weer binnen gesport mag worden, dan moeten we er als BSAO en verenigingen op voorbereid zijn dat aan een doorstart wel eens strikte voorwaarden gesteld kunnen worden door de overheid. Het lijkt een illusie om te denken dat er zonder meer weer gebadmintond kan worden of geturnd.

Het lijkt ons verstandig dat verenigingen zich in woord en geschrift uiterst terughoudend op stellen over sowieso een herstart en wanneer en op welke manier die zou kunnen plaatsvinden.

Maart

De maand maart staat ook bij de BSAO in het teken van het coronavirus en de BSAO tracht de vaste lasten te beperken nu er niet gesport mag worden. Het niet sporten op de reguliere avonden en het afgelasten van de toernooien raakt de BSAO direct, omdat de kantineopbrengsten zijn weggevallen en dan gaat het zo maar over duizenden euro’s. Met schoonmaakbedrijf Raggers vindt overleg plaats over de schoonmaak en ook de energiekosten zullen iets lager uitvallen, maar dat is bij lange na niet voldoende om het gemis aan kantineopbrengsten te compenseren.

Maar ook voor de leden van BVA en TSA is het een bittere pil dat ze niet kunnen sporten, maar tegelijkertijd moet worden gezegd dat de sporters lid zijn van een vereniging in voor- en tegenspoed. We weten dat veel sporters zich als consumenten gedragen, maar het zijn leden die bewust lid zijn geworden van een vereniging, omdat ze het doel van de vereniging onderschrijven. Zij betalen immers contributie en geen abonnementsgeld, zoals bij een sportschool.

En van de besturen der verenigingen mag je verwachten dat er ook een reserve is opgebouwd om mindere tijden door te komen, al moet er direct bij worden gezegd dat een coronacrisis kan worden gerangschikt onder de categorie van een meer dan mindere tijd.

We denken te weten dat BVA over een zeer ruim weerstandsvermogen beschikt en misschien is dat weerstandsvermogen afgenomen als gevolg van de investeringen die gedaan zijn om het landskampioenschap binnen te halen, maar dan nog kan het vermogen als ruim worden gekwalificeerd.

Zoals het er nu naar uitziet zal er ook in de maand april nog niet gesport worden en voor sportievelingen is zes tot zeven weken gedwongen ‘niets’ doen bepaald geen pretje en dat is dan eufemistisch uitgedrukt. Als beheerstichting hopen we dat de leden van de verenigingen gezond blijven en laten we er vooralsnog van uit gaan dat er vanaf 28 april weer gesport kan worden en dat we dan het ergste achter de rug hebben.

De BSAO onderzoekt overigens de mogelijkheid om de zomersluiting van zes weken in te perken zodat iets van een sportieve inhaalmanoeuvre kan plaatsvinden.

Februari

In februari hebben we controle gehad van de Keuringdienst van Waren. Dit naar aanleiding van een melding bij de Keuringdienst door een BVA-lid over het feit dat van een blikje Bacardi cola de houdbaarheidsdatum elf dagen over tijd was. Hoe flink kun je zijn, zeggen we dan maar. Dat blikje was overigens allang uit de koelkast verwijderd.

De inspecteur was echter dermate tevreden over de status van de kantine en de keuken dat er geen rapport wordt opgesteld en hij raakte ook niet opgewonden over de elf dagen van het blikje Bacardi cola. Wel maakte hij de BSAO attent op het feit dat de BSAO als exploitant van de kantine altijd verantwoordelijk is voor het eten dat wordt meegenomen en opgewarmd door trainers en/of spelers. De BSAO heeft zich derhalve genoodzaakt gezien passende maatregelen te treffen, omdat de BSAO niet verantwoordelijk kan en wil zijn voor zelf meegebrachte etens- en drinkwaren.

De eerste offerte ten aanzien van de domotica is binnen. We wachten nu op een tweede offerte.

Januari 2020

De BSAO en de SSF hebben de domotica en daarmede dus ook de veiligheid binnen ons sportcomplex tot speerpunt gemaakt van het jaar 2020. Door de gebruikers werd er al te makkelijk omgegaan met bepaalde zaken en dat moet de BSAO en de SSF zich ook zelf aanrekenen, dat dit er ingeslopen is.

Kinderen zonder begeleiding in de kantine en de sporthal is uit den boze al zijn ze nog zo talentvol. Soms werd er zelfs geslapen op de kantinebanken. Zo hebben slechts toegang tot de badmintonzaal de basisscholen, de BVA en de BTF en niemand anders en als deze uren nadrukkelijk zijn afgesproken met de verhuurfunctionaris.
Het overdag de verlichting aandoen en even zo maar gaan badmintonnen is niet toegestaan, niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit het standpunt van beheersing van de energiekosten.

Voorts hebben we als verhuurder ook de plicht om na te gaan of onze gebruikers dan wel huurders volgens het bestemmingsplan te werk gaan. Zullen we als BSAO dus ook meer op toe gaan zien.

En de uitgegeven sleutels en pasjes zullen nader worden beschouwd en eventueel worden ingenomen, daar waar de BSAO het niet (langer) nodig en verantwoord acht.

De BSAO heeft de Badminton Vereniging Almere er schriftelijk op attent gemaakt dat er geen glaswerk in de zalen is toegestaan en deze regel te respecteren. Dit onder meer om letsel te voorkomen bij gebruikers en het voorkomen van schade aan de vloer. Verwacht mag worden dat vertegenwoordigers van BVA actief erop toezien dat er geen glaswerk de zaal wordt ingenomen en dat ze beseffen dat ze hierin een voorbeeldfunctie hebben.

December 2019

De meerjarenbegroting 2019-2020 is klaar en dat geeft een goed inzicht in de financiële positie van de SSF en de BSAO voor de komende tien jaren. Een goede meerjarenplanning is van evident belang om de financiële continuïteit van de stichtingen te waarborgen. Een knap stukje werk van Stephan Melein en Vincent Festen, die met hun werkzaamheden toch weer tegen een paar huppels in de jaarrekening 2018 opliepen. Beide heren zullen in het voorjaar 2020 de meerjarenplanning opstellen voor de jaren 2020-2030 en daarin zal de verkoop van de Bouldershal verwerkt zijn.

Een ding is duidelijk uit de meerjarenplanning blijkt dat de financiële polsstok van de BSAO/SSF niet oneindig elastisch is. De BSAO/SSF loopt tegen grenzen aan er moeten jaarlijks reserveringen plaatsvinden om rond het jaar 2030 een grote renovatie van het sportcomplex plaats te doen laten vinden, want dan bestaat het sportcomplex immers bijna 40 jaar. En het zal niemand verbazen dat het huidige BSAO/SSF-bestuur er voor zal waken om het nageslacht met financiële tekorten op te zadelen. Dat gaat niet gebeuren.

November 2019

Op maandag 28 oktober 2019 vond er een overleg plaats tussen de besturen van BVA en BSAO om, zoals al eerder gezegd, de lucht tussen de vereniging en de stichting te klaren.
Nog steeds kan de BSAO zich weinig tot niets voorstellen bij de verwijten van de BVA richting de BSAO, maar goed er is overleg en dat kan als positief worden beschouwd. Afgesproken is dat er in klein comité verder wordt gesproken en een dergelijk overleg heeft op 25 november plaatsgevonden.

Het meest opvallende in de laatste bijeenkomst was het feit dat naar voren kwam dat de BVA contact heeft gezocht met Jaap Roeters, één van de oprichters van de SSF, onze eigenaarstichting, maar de letterlijk en figuurlijk goede man is al 25 jaar uit beeld. Heel curieus allemaal.

In de kantine is een nieuwe versterker geplaatst. De oude had er de brui aan gegeven en dat is ook niet zo gek na 25 jaar. De nieuwe versterker is tienmaal zo klein als de vorige en uiterst gebruiksvriendelijk. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

Begin december heeft Stephan Melein een afspraak met Vincent Festen om de meerjarenbegroting 2019-2029 op te stellen. Dat is aan de late kant, maar de reden daarvan hebben we in het oktobernieuws al aangegeven.

Oktober 2019

We schreven al eerder dat de gebruikers zeer tevreden zijn over de akoestiekmaatregelen, oftewel het aanbrengen van vilt op de wanden van de badmintonzaal. In de komende week zullen er ook nog geluidsmetingen worden verricht door de leverancier en dan kan de verbeterde akoestiek 'wetenschappelijk' worden onderbouwd.

We zijn nog niet toegekomen aan het opstellen van de meerjarenplanning 2019-2029, omdat eerst de jaarrekening 2018 opnieuw moest worden opgesteld. Om het eufemistisch te zeggen: "Er zat enig daglicht tussen de verlies- en winsttekening en de balansposten". Maar met behulp en advies van onze financiële gigant, Vincent Festen, oud-penningmeester van de BVA, BSAO en St. BadminTop, is alles weer rechtgetrokken. Helaas, van een verondersteld winst van € 63.000,--, gepresenteerd in maart 2019 door onze toenmalige penningmeester, bleef niets over, het werd een verlies van € 5.000,--, maar nu kan onze penningmeester Stephan Melein met een schone lei beginnen.

Op maandag 28 oktober 2019 vindt er een overleg plaats tussen de besturen van BVA en BSAO, dit om de lucht tussen beide organisaties te klaren. BVA heeft verwijten richting de BSAO, waar de BSAO zich niets bij voor kan stellen. In de houding van de BSAO ten opzichte van de BVA en ook in de behandeling van de BVA door de BSAO, is niets maar dan ook helemaal niets veranderd in vergelijking met de voorgaande jaren.

September 2019

De akoestiek in de badmintonhal is duidelijk verbeterd na het aanbrengen van vilt op een deel van de wanden. We horen tevreden geluiden van de gebruikers, te weten de scholen en de Badminton Vereniging Almere en daarmede kan de 'viltoperatie' als geslaagd worden beschouwd en is dat is maar goed ook, want € 45.000,-- is een hoop geld.

De komende weken zullen de BSAO en de SSF de jaarlijkse financiële meerjarenplanning opstellen. Dat geschiedt normaal in maart van enig jaar, maar dat is niet gebeurd. In de meerjarenplanning houden we onder meer rekening met het feit dat er op relatief korte termijn een aantal werkzaamheden moet worden uitgevoerd zoals

Augustus 2019

Maar de BSAO en de SSF kijken ook op de langere termijn. Het complex is nu meer dan 25 jaar in gebruik en we moeten ons realiseren dat er op termijn van tien tot vijftien jaar ook iets renovatieachtigs moet gebeuren, dit ondanks het feit dat het complex vanaf de bouw door de BSAO als een goed huisvader wordt beheerd.

Al sinds de ingebruikname van Sporthal Raggers in april 1994, is de hal tijdens de zomervakantie in principe gesloten. En dat is een bewust besluit van destijds het BSAO-bestuur geweest en dat is nog steeds van kracht en wel om de volgende redenen.

Ten eerste hebben de BSAO-vrijwilligers ook recht op een aantal stichtingsloze weken vrijaf en ten tweede wordt de zomerperiode gebruikt om de zogenoemde jaarlijkse grote schoonmaak in het complex uit te voeren. En ten derde wordt de zomersluiting aangewend om indien van toepassing grootonderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Ook nu zijn er werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de wanden in de badmintonzaal bekleed met vilt en dat moet de akoestiek in de badmintonzaal ten goede komen en dat is in het voordeel van de gebruikers te weten de Badminton Vereniging Almere, de Stichting BadminTop en niet te vergeten de basisscholen De Olijfboom en 't Zonnewiel. Ook is de bestrating rondom het sportcomplex aangepakt. De gemeente Almere belooft al tien jaar dat zij zullen herbestraten, maar het gebeurde niet. Daarom heeft de BSAO deels de herbestrating voor zijn rekening genomen, teneinde struikelpartijen te voorkomen.

De komende maanden gaat de BSAO zich buigen over de mogelijkheid het beheer van het sportcomplex te optimaliseren door domotica toe te passen.