Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO)

Stichting Sportaccommodaties Flevoland

Formeel

De Stichting Sportaccommodaties Flevoland, afgekort de SSF, is opgericht in 1992 door het bestuur van de Badminton Vereniging Almere (BVA) en de Gymnastiek- en Turnvereniging Almere Sportief (GTVAS). Het doel van beider verenigingen was het bouwen van een eigen sportaccommodatie waar gebadmintond en geturnd kon worden, maar waar dan wel getraind kon worden op het hoogste niveau! In april 1994 is de accommodatie gerealiseerd en in gebruik genomen. De SSF is de formele eigenaar van Sporthal Raggers. Jaarlijks brengt de SSF een jaarverslag uit dat wordt samengesteld door Administratiekantoor Zohlandt en dit verslag wordt aansluitend ingediend bij de gemeente Almere. Dit in verband met de door de gemeente Almere verleende gemeentelijke garantie aan de Bank voor Nederlandse gemeenten (BNG).

Aan het oprichten van de stichting lagen onder meer juridische, financiële en fiscale overwegingen ten grondslag. Zo kon onder meer de BTW in vooraftrek worden genomen en het renterisico worden beperkt.

Hemelfietsers

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw opperde Henk Smit, destijds secretaris van de BC Almere Haven bij Henk Staats het idee om een eigen hal te bouwen, teneinde niet meer afhankelijk te zijn van de uren toegewezen in de gemeentelijke sporthal. Snelle financiële berekeningen op de achterkant van een sigarendoos leerde al snel dat dit met het toenmalige ledental niet mogelijk was. Ook was de ‘bedrijfscultuur’ binnen de BC Almere Haven daar niet rijp voor. Eind jaren tachtig brainstormden Cees Vreeswijk en Henk Staats vaak over de bouw van een eigen hal tijdens de jeugdtoernooien waar hun kinderen aan deelnamen. De conclusie van deze twee was dat als je als vereniging naar een hoger badmintonplan wilde, een eigen sporthal in feite onontbeerlijk was.

Een mooi plekje voor de hal?

BC Almere Haven was inmiddels in juni 1988 opgegaan in de Badminton Vereniging Almere, en de bouw van een eigen sportaccommodatie was ook bepaald niet langer uitgesloten. En toen, begin jaren negentig, liep Henk van Hulst (secretaris van BVA) echt letterlijk Jaap Roeters (voorzitter GTVAS) in het stadhuis van Almere, tegen het lijf. De heren raakten in gesprek, bleken dezelfde ambitieuze bouwplannen te hebben en vervolgbesprekingen met bestuursafvaardigingen van beider verenigingen volgden alras. De hemelfietsers van BVA en GTVAS stapten vervolgens over van hun fiets op een gemeenschappelijke tandem en naar later bleek met succes.

Voorbereiding

Aan de oprichting van de SSF was twee jaar van voorbereiding vooraf gegaan. Als voorzitter van de SSF trad op Jaap Roeters, bezielend voorzitter van de GTVAS, Henk Staats (voorzitter BVA) vervulde de secretarisrol en Henk van Hulst (secretaris van BVA), lette als penningmeester op de centen. Het was bepaald geen eenvoudige opdracht om eigen sportaccommodatie te realiseren voor verenigingen die zelf nog maar nauwelijks bestonden en bovendien niet over de nodige pegulanten beschikten. Bijna wekelijks werd er, na werktijd, vergaderd bij het bedrijf van Henk van Hulst, HODAL dienstverlening, en werd de stand van zaken doorgenomen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er soms gedacht werd, dit gaat niet lukken, maar altijd was er wel weer één van de bestuursleden die een lichtpuntje zag.

Eerste paal

Maar het heel vaak praten (vanaf 1990) met de ambtelijke top van de gemeente Almere en de politieke gezagsdragers had na vier jaar resultaat. Toen de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS) in Den Haag de plannen van de SSF goedkeurden, kwam VVD-sportwethouder Dick Bos met het verlossende woord. Onder garantie van de SWS (fl. 0,5 miljoen) en de gemeente Almere (fl. 2 miljoen) konden de voorbereidingen voor de bouw definitief getroffen worden. Daarnaast gaf de gemeente Almere een subsidie van fl. 1,1 miljoen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de basisscholen overdag gebruik konden maken van een deel van de turnaccommodatie ten behoeve van het gymnastiekonderwijs. De Bank voor Nederlandse Gemeenten was bereid om de SSF de benodigde fl. 2,5 miljoen te lenen en toen kon de eerste paal in september 1993 de grond in!

Founding fathers

Vanaf 1992/1993 namen ook de bestuursleden van de Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO), waarover later meer, deel aan de wekelijkse vergaderingen bij HODAL Dienstverlening. Het bestuur van deze stichting bestond uit voorzitter Cees Vreeswijk (BVA), penningmeester Vincent Festen (BVA) en secretaris Wim van der Hal (GTVAS), allen ook tevens bestuurslid bij de verenigingen. Jaap Roeters, Henk Staats en Henk van Hulst kunnen, mede gezien het feit dat zij richting gemeente een aansprakelijkheidsverklaring hebben moeten tekenen, worden gerekend tot de founding fathers van het sportcomplex. In het verlengde daarvan kan gesteld worden dat Cees Vreeswijk, Wim van der Hal en Vincent Festen de nodige ondernemingsgeest en daadkracht hebben getoond.

Oplevering eerste bouw

De oplevering van het sportcomplex door de aannemer geschiedde in april 1994, maar daarmede was het nog niet klaar. De verenigingen hadden zich verplicht om voor fl. 120.000,-- eigen werkzaamheden uit te voeren en dat is ook gebeurd waarbij het wel zo was dat de badmintonvrijwilligers zich aanzienlijk vaker lieten zien dat de turnvrijwilligers. Eén van de badmintonvrijwilligers was Bob Mersie en Bob heeft in die periode zelf bergen werk verzet en anderen aan het werk gezet. En ook Bertus Stoeltjes die de bar eigenhandig maakte in vele, vele overuuravonden, mag beslist niet onvermeld blijven.

De bar werd eigenhandig gemaakt

Zo tegen de zomer van 1994 waren de eigen werkzaamheden, waaronder het bekleden en schilderen van de badmintonhal, het maken van de tribunes, het bouwen van de bar, het inrichten van de kantine en de keuken, afgerond en daarmede kon het sportcomplex volledig in gebruik worden genomen door de leden van de initiatiefverenigingen, BVA en GTVAS.

Ook de tribunes moesten gebouwd worden

Het samenleven

Als twee mensen gaan samenwonen is het ook nogal eens wennen aan elkaar, laat staan als twee verenigingen dat gaan doen. In de eerste twee jaren zijn er dan ook problemen genoeg geweest tussen de verenigingen. Het was voor het bestuur van GTVAS moeilijk om de achterban van 1.200 leden betrokken te krijgen bij de vereniging en stichting. De afspraken over bijvoorbeeld het draaien van kantinediensten werden door GTVAS maar zeer gedeeltelijk nagekomen. Veel bestuurswisselingen deden zich voor, zo stapten ook Jaap Roeters en Wim van der Hal op bij GTVAS en uiteindelijk ook bij de SSF en de BSAO. Voorts deden zich grote financiële problemen voor en tenslotte viel het doek voor GTVAS, ondanks heel veel gemeentelijke ondersteuning om GTVAS op de been te houden. De turnaccommodatie wordt nu al jarenlang gehuurd door Turning Spirit Almere.

Oplevering tweede bouw

Al vanaf de oplevering in 1994 was de Almeerse Bowls Club (ABC) onderhuurder in de badmintonzaal. In de loop van de jaren groeide de BVA fors in ledental en dat betekende dat in feite de bowlsvereniging in de weg zat. Maar ook de bowlsvereniging zat klem. Een en ander heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de gemeente de SSF verzocht om een bowlshal te bouwen aan het bestaande complex. Volgens de gemeente had de SSF de afgelopen jaren bewezen een sportaccommodatie te kunnen runnen. Daarom werd er een aanvraag is ingediend bij de provincie en het rijk voor subsidie om de accommodatie uit te breiden met een bowlshal. Het ministerie en de provincie verleende subsidie en dat deed ook de gemeente die tevens gemeentegarantie verstrekte. Voorts deed de gemeente de toezegging dat mocht het onverhoopt niet goed gaan met de Bowlsclub de gemeente de SSF financieel zou compenseren. De Bank voor Nederlandse Gemeenten was bereid om fl. 750.000,-- te lenen aan de SSF voor deze uitbreiding. Gelijktijdig met de bowlshal is het cursuslokaal en het krachthonk gebouwd en in 2002 is de uitbreiding officieel in gebruik genomen.

Hoe ging het verder met de bowlsvereniging ABC

Op de dag dat de bowlshal in gebruik werd genomen stapte de voorzitter van de bowlsvereniging op en dat was een aderlating voor het bestuur van de bowlsvereniging. Gesteld kan worden dat het daarna bergafwaarts ging met de bowlsvereniging. Het ene na het andere bestuur volgde elkaar op en het ledental liep sterk terug. Was er ooit in de prognoses nog uitgegaan van minimaal 250 leden, binnen drie jaar waren het er nog maar 50! En met dit ledental kon ABC de zaalhuur aan de SSF niet meer opbrengen. De gemeente sprong middels subsidies bij en kwam daarmede de financiële afspraken na. Echter in 2014 stopte de gemeente met de subsidie aan ABC en vertrok ABC uit de bowlshal. Voor wethouder Peeters was dat ook reden om de SSF niet langer te compenseren en zich van de oude afspraken niets aan te trekken.
Daar heeft de SSF zich niet bij neergelegd en de SSF benaderde de politieke partijen. Uiteindelijk werd er een raadsbesluit genomen en kreeg de SSF een nabetaling van € 50.000,-.
Dat was in feite slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming, maar beter iets dan niets.

Van bowlshal naar bouldershal

Sinds 2017 is de bowlshal in gebruik als bouldershal en dat kan als een succes worden beschouwd. De boulders hebben de hal verbouwd tot een klimparadijs en ze trekken veel bezoekers en daarmede is het financieel voor de SSF goedgekomen.

Het technisch en financieel beheer van het Sportcomplex

Zonder meer kan gesteld worden dat vrijwel vanaf het begin van het stichten van het sportcomplex het technisch en financieel beheer in handen is van leden met een badmintonachtergrond. Vaak vervulden de bestuursleden van de BSAO en SSF ook bestuurs- en commissiefuncties binnen de Badminton Vereniging Almere en zij deden en doen dat nog steeds vol verve. Er zijn bestuursleden van de BSAO en de SSF die 20 tot zelfs 40 jaar actief zijn als vrijwilliger en met die bestuurservaring prijst de BSAO/SSF zich gelukkig.

Financieel wordt de vinger aan de pols gehouden, mede door het opstellen van meerjarenplanningen en weet de BSAO/SSF hoe lang de financiële polsstok is, want de financiële continuïteit van het sportcomplex dient te worden gewaarborgd.

Technisch is er veel gebeurd sinds de ingebruikname van het complex en heeft de BSAO/SSF besparingen op de energiekosten hoog in het vaandel, hetgeen blijkt uit de hierna volgende uitgevoerde werkzaamheden:

Daarnaast is er zeer recent de akoestiek in de badmintonzaal verbeterd door het aanbrengen van vilt op de muren.

In 2020 staat op het programma om de vergader- annex cursusruimte up te graden en hetzelfde geldt voor de kantine.